Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Randzoneloven gælder - stadigvæk

 

Med loven udlægges dyrknings-, gødsknings-, og sprøjtefrie randzoner langs alle vandløb og søer større end 100 m2 i landzone. Loven trådte i kraft den 1. september 2012 og er gældende! Den er ikke udsat, fordi vandplanerne blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsperiode.

Regeringen har med randzoneloven besluttet, at landmænd efter 1. september 2012 hverken må sprøjte, gøde eller dyrke jorden i en 10 meter zone omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb i landzone. Randzonerne vil reducere udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til søer og vandløb, som fører til et bedre vandmiljø. Samtidigt vil randzoner langs vandløb og søer skabe ny sammenhængende natur på i alt ca. 50.000 ha.

Der er adgang jævnfør naturbeskyttelsesloven til de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, eller udyrkede arealer, der henligger som randzoner efter lov om randzoner, når bræmmer eller randzoner grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang. Arealerne skal have et naturligt plantedække, og det etableres først efter en årrække. Er du i tvivl bør kontakte kommune eller eventuelt lodsejer.

Det er NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, der udfører kontrol i medfør af randzoneloven og i forhold til udbetaling af kompensation til lodsejerne. Kommunerne er vandløbsmyndighed, der blandt andet konstaterer og vejleder i særlige tvivlstilfælde om, hvorvidt et konkret vandløb er et vandløb i Vandløbslovens forstand. Men det vil ofte være kommunerne der opdager, hvis der ikke er udlagt randzoner. 2 m-bræmmer er kommunernes ansvar og en del af de 10 meter brede randzoner.

Læs mere her på Danmarks sportsfiskerforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk