Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Artikel bragt i netavisen Nornkysten.nu onsdag d. 8 august

 

DN-NÆSTFORMAND
Randzoner en gave til miljøet
Onsdag 8. august 2012 kl: 22:45

Tine Wandall.

Den første september træder loven om randzoner i kraft. Så er det slut med at pløje tæt på søer og vandløb. Sommerens heftige debat om randzonerne har først og fremmest handlet om de mange fejl, som er i de kort landmændene har fået - om loven krænker landmandens ejendomsret - om det er fair, at andre skal kunne færdes i randzonerne - og om kompensationen til landmanden nu er høj nok.

DEBAT: Så heftig har debatten været, at man helt glemmer, at beslutningen om randzoner er et helt nødvendigt miljøtiltag, for at Danmark kan leve op til EUs vandrammedirektiv.

Fødevareministeren har over sommeren måttet lægge øre til mange klager over, at hun med loven ødelægger den enkelte landmands mulighed for at blive på sin gård, men ideen om randzoner er ikke hendes alene.

Det var et flertal i Folketinget, som med vandmiljøplanen i 2004, indførte ti-meters dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb og søer som et frivilligt miljøtiltag. Målet var primært at reducere forureningen af vandmiljøet med fosfor og kvælstof fra landmandens brug af gødning på markerne nær vandløbet.

Det var dengang landmanden stadig kunne få støtte til at lægge sine marker brak, og det var ofte de lavtliggende marker langs vandløb og åer, som var taget ud af dyrkning, så en del af bræmmerne var der allerede.
Randzoner i stedet for brak

Da støtten til braklægning ophørte i 2008, blev mange af de vandløbs-nære marker og enge igen pløjet op, og bræmmerne forsvandt, så da den borgerlige regering skulle følge op på vandmiljøplanerne, kom kravet om randzoner med i lovpakken Grøn Vækst. Regeringens ønske var nu, at randzonerne skulle medvirke til reduktion af landbrugets forurening med fosfor, kvælstof og sprøjtegift, og nu var det et krav - ikke en frivillig sag -for landmanden at udlægge randzoner.

I dag ser politikerne også randzonerne som en delvis kompensation for de naturarealer, som forsvandt, da landmændene pløjede brakmarkerne op. Selvom de 50.000 hektar randzoner kun udgør under to procent af det samlede danske landbrugsareal, så vil de nye udyrkede arealer langs vandløbene kunne skabe hårdt tiltrængte grønne passager mellem naturområderne i det åbne land.

Den største gevinst for naturen
Politikere, landbrug og naturorganisationerne er enige om, at det er bedst at målrette miljøkravene til de områder, hvor der er størst gevinst for naturen.

Randzoner er netop et målrettet krav, fordi det giver en miljøgevinst på nogle af vores mest sårbare områder: Ådalene og de våde eng-områder - som faktisk også er de arealer, som er mest besværlige for landmanden at dyrke, og som oftest rammes af oversvømmelser.

Så på naturens vegne vil vi gerne sige tak for 50.000 hektar ny natur langs vandløb og søer, som både beskytter vandmiljøet og skaber værdifulde grønne passager til glæde for planter, dyr og alle de, der gerne vil gå en tur langs åer og vandløb i landbrugslandet Danmark.

Fakta om randzoner
1.september 2012 træder lov om randzoner i kraft:
Loven betyder at landmanden ikke må dyrke, sprøjte eller køre gødning ud på den del af hans jord, som ligger tættere end 10 meter fra vandløb og større søer. Tidligere var der kun krav om randzoner på to meter. Randzonerne kan dog højest udgøre fem procent af ejendommens samlede jord.

Landmanden må ikke dyrke energiafgrøder i randzone-arealet, men gerne permanent græs, til produktion af hø eller afgræsning. Han kan fortsat få EU landbrugsstøtte til arealet, hvis han høster græsset mindst hvert andet år.

Med loven får offentligheden adgang til at færdes på de privatejede udyrkede arealer i randzonerne - så længe de ikke er indhegnet, og der er lovlig adgang hen til randzonerne. Man må færdes og opholde sig langs åer og omkring søer fra kl. 06 til solnedgang. Hunde skal være i snor.

Folketinget har afsat 95,6 millioner kroner årligt i kompensation til de landmænd, som rammes af de nye restriktioner.


Tine Wandall
Næstformand i DN Gribskov

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk