Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

 VANDLØBSRESTAURERING FORTSÆTTES

TRODS NY VANDPLANSHØRING

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund har vurderet konsekvenserne af,

 at  vandplanerne er sendt ud i en ny høringsrunde og at der

 omklassficeres ca. 1.700 kilometer vandløb.

 

Her får du et overblik i relation til de væsent­ligste indsatsområder

for DSF:

 

• Vandløbsrestaurering

Der kan fortsat gennemføres vandløbsrestaurering, selvom vandplanerne ikke er vedtaget.

Der er afsat 78 mio. kr. pr. år i 2012 og 2013 til en ordning, hvor kommunerne kan søge tilskud til at fjerne spærringer, åbne rørlagte vandløb og lægge gydegrus ud.

• Vandløbsvedligeholdelse

Der kan ikke gennemføres ændret vandløbsvedligeholdelse uden gyldige vand­planer.

• Sørestaureringer

Sørestaurering kan gennemføres, selv om vandplanerne ikke er vedtaget.

• Randzoner

Beslutningen om at sende vandplanerne i en ny seks måneders høring og den heraf følgende forsinkelse af planerne skaber problemer for randzonekompensation. EU-Kommissionen har tidligere til­kendegivet, at kompensationen kan udbetales med tilbagevirkende kraft i 2013 forudsat, at der er gyldige vandplaner i samme år. Der er derfor etableret en statslig støtteordning for randzoner, så langt de fleste landmænd får den randzo­nekompensation, de havde forventet.

• Spredt bebyggelse

Indsats over for spredt bebyggelse, hvor der skal etableres kloakering eller spildevands­rensning kan gennemføres, så længe indsatser ikke er i strid med regionsplanerne. Den supplerende indsats er fastsat i vandplanerne og forudsætter gyldige vandplaner

 

Kilde: Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk