Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Generalforsamling torsdag d. 21 marts i B-s-fs klubhus

Efter at Erik Thorsen var blevet valgt til dirigent – blev formandens beretning og regnskab godkendt.

Vandpleje Bornholm fik efterfølgende valgt ny bestyrelsessuppleant – nemlig Per Clausen som der blev valgt, efter at Tom ikke ønskede genvalg.

Henning Dahl ønskede ikke længere at være kasserer og posten blev givet videre til Per Bugge – som så også rykkede op fra bestyrelsessuppleant til bestyrelsesmedlem.

Henning Dahl blev efterfølgende valgt som bestyrelsessuppleant.

Vandpleje Bornholm havde et par forskellige ønsker til mindre rettelser i vedtægterne – blandt andet

§ 8.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for alle medlemmer. Kontingentet betales for 1 år ad gangen inden den 1. april, og skal være indgået til foreningen senest den 15. april.

Se alle ændringer længere nede

Derudover var der en del løs snak under evt. hvor blandt flere ønskede mere synlighed fra Vandpleje Bornholms side af ved større arrangementer.

Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen og der blev efterfølgende orienteret om at der allerede var flere planer i støbeskeen, men at ”ting tager tid ”

Ændringer i vedtægter som blev godkendt ved generalforsamlingen 2013.

Vandpleje Bornholm

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn: Vandpleje Bornholm.

Foreningens hjemsted: Bornholms Regionskommune.

Foreningens adresse: (Er formandens adresse).

§ 2.

Det er foreningens formål med udgangspunkt i et forpligtende fællesskab at give medlemmerne adgang til at udøve pleje af de Bornholmske fiskevande med henblik på at fremme biodiversiteten, gyde- og opvækstmuligheder, at virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur, at fremme samarbejdet med sportsfiskerforeninger, lodsejere og andre interesseorganisationer, samt at bekæmpe forurening af vore vande.

§ 3.

Som medlem kan optages enkeltpersoner, institutioner og lignende samt sportsfiskerforeninger på Bornholm under Danmarks Sportsfiskerforbund, der tilslutter sig foreningens formål.

§ 4.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

§ 5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts  april måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4.   Behandling af indkomne forslag.

5.   Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

      af kontingent.

6.   Valg af formand.

7.   Valg af kasserer.

8.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur.

9.   Valg af suppleanter.

10. Valg af revisorer efter tur.

11. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.

 

Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel, enten gennem Sportsfiskeren, det lokale blad, eller ved særlig skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indvarslingen skal angive dagsorden. Dagsorden bliver lagt på foreningens hjemmeside.

 

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om ændring af love og vedtægter kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 8. marts 5 dage før generalforsamlingen.

§ 6.

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse, ud over formand og kasserer, på 3 bestyrelsesmedlemmer; alle vælges for 2 år ad gangen. Der vælges derudover 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. På den ordinære generalforsamling afgår skiftevis formand samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. Året efter afgår kasserer, 1 øvrigt bestyrelsesmedlem samt 1 revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og udpeger en næstformand og fordeler øvrige opgaver mellem sig.

§ 7.

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer.

Bestyrelsens afgørelser kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden fra mindst 1/5 af foreningens medlemmer.

§ 8.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for alle medlemmer. Kontingentet betales for 1 år ad gangen inden den 1. april, og skal være indgået til foreningen senest den 15. april.

Kassereren indsætter beløb over 1000 kr. på foreningens konto.

§ 9.

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved mindre beløb kan kassereren alene underskrive. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 10

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget ved 2/3 af de fremmødtes stemmeflertal på en lovlig indkaldt generalforsamling.

§ 11.

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i Bornholmske vande.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23. februar 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk