Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Fiskene i de danske vandløb går en grønnere fremtid i møde. Over de næste 2 år bliver der nemlig investeret 132 mio. kr. i vandløbsrestaureringer. Sportsfiskerne bidrager via en prisstig­ning på fisketegnet med 20 mio. kr., som sker efter anbefaling fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Sportsfiskerforbundet glæder sig på fiskenes og sportsfiskeriets vegne.

  

Grønt partnerskab når det er bedst

Fiskene i de danske vandløb går en grønnere fremtid i møde. Over de næste 2 år bliver der nemlig investeret 132 mio. kr. i vandløbsrestaureringer. Sportsfiskerne bidrager via en prisstig­ning på fisketegnet med 20 mio. kr., som sker efter anbefaling fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Sportsfiskerforbundet glæder sig på fiskenes og sportsfiskeriets vegne.


 

Med finansloven for 2012 får naturgenopretning og re­staurering af de danske vandløb et meget betydeligt løft. Der afsættes således i de næste 2 år 66 mio. kr. om året til vandløbsrestaureringer, altså i alt 132 mio. kr. Det er 44 mio. kr. mere om året, end der er afsat i 2011. Fiskeplejen bidrager i den forbindelse med 10 mio. kr. om året, altså i alt 20 mio. kr.

Fiskeplejen i de danske vandløb og søer er finansieret via indtægterne fra det lovpligtige lystfisketegn, der ud­gør et årligt beløb på ca. 25 mio. kr. Beløbet dækker ud­gifterne til udsætninger og mindre vandløbsrestaurerin­ger i de danske vandløb og søer, samt biologisk rådgiv­ning og relevant forskning fra DTU Aqua. Dertil kommer et meget stort frivilligt fiskeplejearbejde, der udføres af lystfiskere i de mange lokale sportsfiskerforeninger.

Fiskeplejens bidrag på 10 mio. kr. om året til den for­stærkede vandløbsindsats bliver imidlertid nye penge, idet de 10 mio. kr. i væsentlig grad bliver finansieret ved en prisstigning på lystfiskertegnet. Prisen for et års­kort stiger således fra 140 kr. til 185 kr. mens uge­kort stiger fra 100 kr. til 130 kr. og dagkort fra 35 kr. til 40 kr. Endvidere stiger fritidsfiskertegnet fra 275 kr. til 300 kr.

Prisstigningerne på lystfiskertegnet sker efter anbefaling fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi er rigtig glade for, at naturgenopretning og restaure­ring af vores vandløb får et markant løft. Det er helt på linje med visionerne for vores fiskeplejeindsats, hvor fiske­udsætninger jo er symptombehandling. Den helt afgøren­de forudsætning for at få genskabt bæredygtige selvre­producerende fiskebestande i vandløbene er en genska­belse af optimale naturmæssige forhold, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, og fortsætter

– Det er derfor også helt oplagt, at Fiskeplejen bør bidra­ge til en forstærket indsats i forhold til naturgenopretning af de danske vandløb og da ikke mindst i en situation, hvor samfundsøkonomien er hårdt presset. Det er baggrunden for, at vi har anbefalet en prisstigning på lystfiskertegnet.

– Vi har haft en rigtig god og konstruktiv dialog med fø­devareminister Mette Gjerskov om, hvordan vi kunne fin­de frem til en fælles model, og jeg er rigtig glad for, at det i fællesskab er lykkedes at finde en løsning, hvor vi både kan skaffe nye penge til en forstærket vandløbsind­sats og samtidig kan opretholde den nuværende Fiskeple­je på uændret niveau. Det er grønt partnerskab, når det er bedst, siger Verner W. Hansen.

Yderligere info hos

Verner W. Hansen

Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

telefon: 22 76 19 14

mail: vwh@sportsfiskerforbundet.dk

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk