Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Hej alle.

Efter den store hjælp til bestandsanalysen, vil vandpleje Bornholm meget gerne igen have jeres hjælp – denne gang til en krebseanalyse i vores åer.

Denne gang er det dog mere overkommeligt og knap så tidskrævende som i bestandsanalysen

Det skal der ske de næste uger.

Vi skal sætte krebsefælder ud i flere af åerne på Bornholm – se længere nede i teksten hvor man mener at der skal sættes fælder ud.

Der er 2 -3 poster i hver å og der sættes 1 fælde pr. post.

Fælden sættes ud den 1. aften og tjekkes den følgende morgen, hvorefter den sættes ud igen med det samme og så tjekker man den igen næste morgen - Hvorefter den rykkes til ny post.

Der skal tælles krebs, måles og ikke mindst – tages nogle krebs med hjem som skal sendes til Biologerne i DTU Aqua Silkeborg.

Det hele starter hurtigst muligt

Vi påregner at holde et møde torsdag d. 27 september kl. 19.00 i Havørredens klubhus på Remisevej ved Nørrekaas, hvor vi vil gennemgå fælder – fangst, samt behandling af krebsen og meget andet.

 

Forslag til befiskningsplan

for

undersøgelse af udbredelsen af signalkrebs på Bornholm september/oktober 2012

 

 

I maj 2012 blev fundet signalkrebs i Melsted Å på Bornholm. Indtil det fund mente man at der ikke fandtes signalkrebs på øen. For at få overblik over situationen på hele øen, er der behov for, at få undersøgt om signalkrebsen er udbredt andre steder på Bornholm. Dette er dels undersøgt ved elektrofiskeri i august 2012, udført i forbindelse med udarbejdelse af en plan for fiskepleje i de bornholmske vandløb. Elektrofiskeriet afslørede ingen nye forkomster, men der blev fundet flodkrebs i Tejn Å. Herefter foreslås udbredelsen af signalkrebs undersøgt yderligere ved målrettet fiskeri med krebseruser.

Den foreslåede plan dækker 14 af de største af Bornholms i alt 42 vandløb. Det vurderes, at denne dækning vil give et retvisende og dækkende billede af situationen, selv om den naturligvis ikke giver fuldstændig sikkerhed for, at status beskrives korrekt, da ikke alle potentielle levesteder undersøges.

 

Befiskningsplan

Lokaliteter

Vandløb –

nummer og navn

Station

nummer

Station nummer

Station nummer

Stationer i alt

03 Bagge Å

5

8

17

3

04 Blykobbe Å

7

9

18

3

11 Læså

4

7

10

3

12 Grødby Å

1

3

5

3

15 Øle Å

9

12

15

3

22 Vase Å

1

3

4

3

23 Gyldens Å

5

6

7

3

28 Kelse Å

1

2

3

3

31 Kobbe Å

2

6

8

3

32 Melsted Å

1

3

 

2

33 Bobbe Å

4

6

10

3

36 Døndals Å

2

3

 

2

39 Tejn Å

1

2

5

3

42 Kampeløkke Å

1

4

6

3

Total

 

 

 

40

Alle numre i tabellen refererer til Udsætningsplan for de bornholmske ørredvandløb 1989, DFH Rapport 338.

 

Metode

I alle de ovennævnte vandløb fiskes der med 1 stk krebseruse på hver af de 2 eller 3 nævnte stationer. Hver station befiskes over to døgn. Udlægning af ruser eftermiddag/aften samt røgtning dagen efter og på dag 2. Herefter indsamling af ruserne. Ruserne agnes med lokkemad, om muligt med skallekød, idet skalle erfaringsmæssigt er det bedste lokkemad.

 

På hver station udlægges en ruse på så dybt vand at rusen så vidt muligt er dækket af vand. Rusen fastgøres med line til en pæl på bredden. Pælen forsynes med en mærkat med teksten: Forsøgsfiskeri, DTU Aqua, Silkeborg, tlf.: 35 88 31 00.

 

Stationerne er udvalgt ud fra to kriterier. For det første med det formål at fiskeriet dækker den mest vandførende del af hvert enkelt vandløb incl. sidegrene, hvor det er mest sandsynligt, at der er egnede levesteder for krebs. Samtidig er der udvalgt stationer, der ligger ved offentlige vejbroer og dermed er let tilgængelige og hvor der er adgang uden at færdes over private jorde. Om rusen på en given station skal placeres under broen eller op-/nedstrøms herfor må bero på en konkret vurdering på stedet.

 

Håndtering af fangst

Alle krebs, der fanges, bestemmes til art og længde måles (længde måles med krebsen udstrakt fra pandetorn til haleviftens faste bagkant). Resultater noteres med angivelse af lokalitet og dato. Evt. anvendes nedenstående skema. Der udfyldes også et skema for lokaliteter uden fangst.

På alle lokaliteter, hvor der fanges krebs indsamles og konserveres op til 5 stk pr vandløb. Konservering i 96 % etanol. Der indsamles både flod- og signalkrebs med henblik på en mulig efterfølgende analyse af smitte med svampesygdommen krebsepest.

 

Alle signalkrebs indsamles og aflives. Flodkrebs ud over den indsamlede prøve, genudsættes. Al anden fangst genudsættes også.

 

Praktisk udførelse

DTU Aqua har på anmodning udarbejdet befiskningsplanen og ansøger Fiskerikontrollen om tilladelse til fiskeriet. Feltarbejde varetages af Vandpleje Bornholm v. Leif Nielsen/Anders Hartmann. De indsamlede resultater bearbejdes af DTU Aqua.

DTU Aqua har udlånt 10 stk krebseruser til undersøgelsen. Naturstyrelsen betaler for indkøb af yderligere et antal ruser. Hvor mange aftales mellem styrelsen og Vandpleje Bornholm i forhold til den forventede bemanding.

 

Det foreslås at der indledes med fiskeri i Tejn Å, hvor det vides, at der lever flodkrebs. Så får de involverede personer lejlighed til at se ruser med fangst og erfaring med udseenet af flodkrebs. Det vil gøre identifikation af eventuelle signalkrebs nemmere. Hvis det er muligt vil det være en god ide under fiskeriet, at opbevare et par flodkrebs i et akvarium som reference.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk